අනුෂා ගෝකුල මහත්මිය දිණමිණ පුවත් පතට ලියු සාමාන්‍ය දැනීම 1 වන කොටස

අනුෂා ගෝකුල මහත්මිය දිණමිණ පුවත් පතට ලියු බුද්ධි කලම්භනය 1 වන කොටස

Post Author: Shashikala iranthi

Iranthi93@gmail.com

1 thought on “අනුෂා ගෝකුල මහත්මිය දිණමිණ පුවත් පතට ලියු සාමාන්‍ය දැනීම 1 වන කොටස

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *