අපිත් කෙසෙල් වවමුද? II කොටස

කෙසෙල් වගාවට අවශ්‍ය බිම් සැකසීම, රෝපණ ද්‍රව්‍ය සපයා ගැනීම ආදිය පිළිබද තොරතුරු  ඊයේ අපි ඉදිරිපත් කළා. අද කථා කරන්නේ තවාන් කිරීම,වගාවට අවශ්‍ය ජල කළමනාකරණය ආදිය පිලිබදවයි.   අංකුර කැබලි තවාන් කිරීම  පළල සෙන්ටිමීටර් 90ක් හා අවශ්‍ය පමණ දිගින් යුතු පාත්ති සකසා ගන්න. තවාන් මාධ්‍යය ලෙස කොම්පෝස්ට් මිශ්‍රණයක් හා පස් යොදාගන්න. එකිනෙකට ආසන්නයෙන් අල කැබලි සිටුවන්න. […]