තරඟ විභාග සදහා සාමාන්ය දැනීම

  1. උතුරු කොරියාව විසින් දකුණු කොරියාව දෙසට එල්ල කරනු ලබන මිසයිල ප්රහාර ව්යර්ථ කිරීම සදහා ඇමරිකාව විසින් දකුණු කොරියාවේ ඉදි කරන ලද මිසයිල නාශක ආරක්ෂණ පද්ධතිය කුමක්ද? – තාඩ් ආරක්ෂණ පද්ධතිය 2. ලංකාවේ ප්රථම අධි විද්යුත් පරීක්ෂණාගාරය කුමක්ද? මොරටුව විශ්වවිද්යාලයේ විද්යුත් ඉංජිනේරු පීඨයේ ඉදිකළ ‘මහාචාර්ය රොහාන් ලූකස් අධි විද්යුත් පරීක්ෂණාගාරය 3. මැදපෙරදිග පවතින විශාලතම […]