ගුරු විභාග සදහා සාමාන්ය දැනීම (1)

  1).ශිෂ්ය කේ්න්ද්රිය අධ්යාපන යනු කුමක්ද ? – ශිෂ්යා මුල් කරගත් අධ්යාපනයයි 2).ශිෂ්යත්වය ආරම්භ කළ වසර කුමක්ද ? – 1939 3).පාසල් ළමුන් සදහා නොමිලේ පොත් බෙදා දීම ආරම්භ කල වර්ෂය කුමක්ද? – 1980 4).2016 වන විට රජයෙ පාසල් ගණන කොපමණද? – 10162 5).ශ්රි ලංකාවේ ප්රථම දහම් පාසල කුමක්ද? – ගාල්ල විජයානන්ද දහම් පාසල 6).ශ්රි ලංකාවේ […]